Tin cậy

Dolphin Jetpack - Fast & Flash

greenraccoon23
8.29MB
Tải về
Tải về 50k - 250k
Phiên bản 7.3.1 1 năm trước

Mô tả của Dolphin Jetpack - Fast & Flash

🚀<b>Get Dolphin Jetpack to speed up your Dolphin Browser and enjoy more cool features. Dolphin Jetpack uses Dolphin’s very own HTML5 rendering engine that powers Dolphin for the best HTML5 web game and web app experiences.</b>

<b>The nitty-gritty</b>

Dolphin Jetpack is an improved browser kernel with extensive canvas/GPU/JavaScript enhancement and behind-the-scenes technology, which makes Dolphin Browser one of the highest scoring HTML5 browsers.

With Dolphin Jetpack enabled, Dolphin Browser is 5 - 10X faster than the default Android browser, and keeps you safe from the internet attack.

🚀More cool features🚀

<b>★ Flash Player support.</b> Dolphin Jetpack optimizes the experience of flash videos and flash games.

Click on the link below to learn how to play flash content in Dolphin Browser. <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://dolphinbrowser.desk.com/customer/portal/topics/591820--android-flash-playing/articles%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNGTWxhy7QhkWeZdsdwg7kvMuEl0yg&sa=D&usg=AFQjCNFTWqrEofJ7A38IxrRPKxArhgFgsQ" target="_blank">https://dolphinbrowser.desk.com/customer/portal/topics/591820--android-flash-playing/articles</a>

<b>★ Auto-Fit Pages.</b> In desktop mode, double tap or pinch to zoom to auto-fit site content to the screen.

<b>★ Better fullscreen experience </b> when playing HTML 5 videos.

<b>★ Web Games.</b> Play X-type <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://phoboslab.org/xtype/in%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNF_8pzGCRfdtmP4wrGPjGUmQeEmXg&sa=D&usg=AFQjCNHaeHo4fwwJTUDDbW2VaUrSQkINwg" target="_blank">http://phoboslab.org/xtype/in</a> fullscreen mode.

Check more features in Dolphin Lab provided by 3rd party developers: <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://dolphin.com/lab/en%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNGmtl8tntHgxAJK2vLEvvZ9WzfZIg&sa=D&usg=AFQjCNGvVwfOPcdM48ZZk4ta0g_uVcqozQ" target="_blank">http://dolphin.com/lab/en</a>

<b>NOTE:</b>

1. Should be used with the latest Dolphin Browser.

2. Please make sure Dolphin Jetpack is enabled in settings.

3. After installing, you may restart Dolphin Browser to avoid compatibility problems.

<b>About Dolphin Browser

Dolphin Browser is the full featured best we browser for Android. Download Dolphin Browser for free to surf the Internet with best unique features including Adblock, incognito browsing (Private browsing), gesture, sonar, adobe flash player for Android tablets and phones.

👍👍👍👍👍 <b>Over 100,000,000 downloads on Android and iOS</b>

👍👍👍👍👍 <b>Best Mobile Web Browser on Android Market</b>

★ <b>Flash player</b>

Get the best gaming and video experience with Adobe Flash Player for Android support on Dolphin Browser only, which you cannot have in Chrome or Opera.

★ <b>Adblock</b>

With Dolphin Browser Adblock add-on, you can surf the web without the annoying ads. It will automatically removes unwanted content from the Internet. Find Adblock add-on here: <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://dolphin.com/lab/en%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNGmtl8tntHgxAJK2vLEvvZ9WzfZIg&sa=D&usg=AFQjCNGvVwfOPcdM48ZZk4ta0g_uVcqozQ" target="_blank">http://dolphin.com/lab/en</a>

★ <b>Incognito browsing (Private Browsing)</b>

Incognito browsing mode offers you real private browsing experience without leaving any history data.

★ <b>Fast download</b>

Download HTML5, Flash videos and others with blazing speed from the Internet. You can also easily delete or move downloaded files in file manager.

★ <b>Sync</b>

Sync your history, bookmarks, and passwords. Plus, open and push tabs and websites easily across Android, iPhone, iPad, and desktop browsers including Chrome, Firefox, and Safari using Dolphin Connect. You can even enjoy flash content pushed from desktop with adobe flash player for Android support.

★ <b>Clean UI and fast navigation</b>

Localized preload top sites listed, such as Facebook, Amazon, ESPN, Reddit, Bing, etc. You can also add your most visited websites as speed dial, then organize them easily with one touch access.

★ <b>Gesture</b>

Access the Internet by creating a personal Gesture (symbol) for websites and common features. For example, drawing a letter ”G” to go to google or “B” to go to Bing.com.

★ <b>Sonar</b>

Dolphin Browser listens and lets you use your voice to search, share on favorite social networks, bookmark favorite websites, and navigate the web without typing.

★ <b>Add-ons</b>

With add-ons such as Browse Faster, Web to PDF, Translate, Screen Cut, Battery Saver and much you can enjoy the best services all for free.

👍We love to hear your feedback, so send us an email 📧 <a href="mailto:support@dolphin.com">support@dolphin.com</a> and if you like what you see please take a minute to rate us!

Website: www.dolphin-browser.com

Join Dolphin Facebook Fan page: <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.facebook.com/DolphinFans%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNE4Fzogban6uL_jJ0XrYVakeRJMWQ&sa=D&usg=AFQjCNGmdJ2iH8czbGxxiG2fyKeHgX5psQ" target="_blank">http://www.facebook.com/DolphinFans</a>

Follow Dolphin on Twitter: <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://twitter.com/%2523!/DolphinBrowser%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNFgG2dMF-aP1ZyQNx_ItzuwiItxXA&sa=D&usg=AFQjCNGM_dOmRtFaAL2y0-sOdVrdwEf69g" target="_blank">https://twitter.com/#!/DolphinBrowser</a>

</b>

</div> <div jsname="WJz9Hc" style="display:none">🚀 <b> Nhận Dolphin Jetpack để tăng tốc độ Dolphin Browser của bạn và tận hưởng các tính năng mát mẻ hơn. Dolphin Jetpack sử dụng rất riêng rendering engine HTML5 Dolphin rằng quyền hạn Dolphin cho HTML5 web trò chơi và ứng dụng web kinh nghiệm tốt nhất.

<b> Thực chất của vấn

Dolphin Jetpack là một hạt nhân trình duyệt được cải tiến với vải / GPU / nâng JavaScript rộng rãi và công nghệ đằng sau hậu trường, mà làm cho Dolphin Browser một trong những trình duyệt điểm HTML5 cao nhất.

Với Dolphin Jetpack kích hoạt, Dolphin Browser là 5 - 10X nhanh hơn so với các trình duyệt Android mặc định, và giữ cho bạn an toàn khỏi sự tấn công internet.

🚀More features🚀 mát

<b> ★ hỗ trợ Flash Player. Dolphin Jetpack tối ưu hóa trải nghiệm của video flash và trò chơi flash.

Click vào liên kết dưới đây để tìm hiểu làm thế nào để chơi các nội dung flash trong Dolphin Browser. <a href="https://www.google.com/url?q=https://dolphinbrowser.desk.com/customer/portal/topics/591820--android-flash-playing/articles&sa=D&usg=AFQjCNGTWxhy7QhkWeZdsdwg7kvMuEl0yg" target="_blank">https://dolphinbrowser.desk.com/customer/portal/topics/591820--android-flash-playing/articles</a>

<b> ★ Auto-Fit Pages. Ở chế độ máy tính để bàn, vòi nước đôi hoặc pinch để phóng to nội dung trang web tự động phù hợp với màn hình.

<b> ★ kinh nghiệm toàn màn hình tốt hơn khi chơi HTML 5 video.

<b> ★ Web Games. Play X-loại <a href="https://www.google.com/url?q=http://phoboslab.org/xtype/in&sa=D&usg=AFQjCNF_8pzGCRfdtmP4wrGPjGUmQeEmXg" target="_blank">http://phoboslab.org/xtype/in</a> chế độ toàn màn hình.

Kiểm tra tính năng hơn trong Dolphin Lab cung cấp bởi các nhà phát triển bên thứ 3: <a href="https://www.google.com/url?q=http://dolphin.com/lab/en&sa=D&usg=AFQjCNGmtl8tntHgxAJK2vLEvvZ9WzfZIg" target="_blank">http://dolphin.com/lab/en</a>

<b> Chú ý:

1. Nếu được sử dụng với Dolphin Browser mới nhất.

2. Hãy chắc chắn rằng Dolphin Jetpack được kích hoạt trong cài đặt.

3. Sau khi cài đặt, bạn có thể khởi động lại Dolphin Browser để tránh các vấn đề tương thích.

<b> Giới thiệu về Dolphin Browser

Dolphin Browser là các tính năng trình duyệt tốt nhất chúng tôi đầy đủ cho Android. Tải về Dolphin Browser miễn phí để lướt Internet với các tính năng độc đáo nhất bao gồm Adblock, ẩn danh truy cập (duyệt riêng tư), cử chỉ, sonar, adobe flash player cho máy tính bảng và điện thoại Android.

👍👍👍👍👍 <b> Hơn 100.000.000 lượt tải về trên Android và iOS

👍👍👍👍👍 <b> Best trình duyệt Web di động trên thị trường Android

★ <b> Flash player

Lấy chơi game video và kinh nghiệm tốt nhất với phần mềm Adobe Flash Player hỗ trợ Android trên Dolphin chỉ trình duyệt, mà bạn không thể có trong Chrome hay Opera.

★ <b> Adblock

Với Dolphin Browser Adblock add-on, bạn có thể lướt web mà không có quảng cáo gây phiền nhiễu. Nó sẽ tự động loại bỏ các nội dung không mong muốn từ Internet. Tìm Adblock ích ở đây: <a href="https://www.google.com/url?q=http://dolphin.com/lab/en&sa=D&usg=AFQjCNGmtl8tntHgxAJK2vLEvvZ9WzfZIg" target="_blank">http://dolphin.com/lab/en</a>

★ <b> trình duyệt ẩn danh (Private Browsing)

Incognito chế độ duyệt web cung cấp cho bạn kinh nghiệm thực duyệt web riêng tư mà không để lại bất kỳ dữ liệu lịch sử.

★ <b> nhanh tải

Tải video HTML5, Flash và những người khác với lòng đam mê tốc độ từ Internet. Bạn cũng có thể dễ dàng xóa hoặc di chuyển các tập tin tải về trong quản lý tập tin.

★ <b> Đồng bộ hóa

Đồng bộ hóa lịch sử của bạn, các bookmark và mật khẩu. Plus, mở và đẩy các tab và các trang web dễ dàng trên Android, iPhone, iPad, và các trình duyệt máy tính để bàn bao gồm Chrome, Firefox, và Safari sử dụng Dolphin Connect. Bạn thậm chí có thể thưởng thức các nội dung flash đẩy từ máy tính để bàn với adobe flash player hỗ trợ Android.

★ <b> sạch UI và nhanh chóng chuyển hướng

Nội địa hóa các trang web tải trước đầu được liệt kê, chẳng hạn như Facebook, Amazon, ESPN, Reddit, Bing, vv Bạn cũng có thể thêm các trang web truy cập nhiều nhất của bạn như quay số nhanh, sau đó sắp xếp chúng một cách dễ dàng với một truy cập một chạm.

★ <b> cử chỉ

Truy cập Internet bằng cách tạo ra một cử chỉ cá nhân (ký hiệu) cho các trang web và các tính năng thông thường. Ví dụ, vẽ một chữ "G" để đi đến google hoặc "B" để đi đến Bing.com.

★ <b> Sonar

Dolphin Browser lắng nghe và cho phép bạn sử dụng giọng nói của bạn để tìm kiếm, chia sẻ trên các mạng xã hội ưa thích, đánh dấu các trang web yêu thích, và điều hướng các trang web mà không cần gõ.

★ <b> Add-ons

Với add-ons như Duyệt nhanh hơn, web sang PDF, Dịch, Screen Cut, Battery Saver và nhiều bạn có thể tận hưởng những dịch vụ tốt nhất tất cả miễn phí.

👍We thích nghe phản hồi của bạn, do đó, gửi một email 📧 <a href="mailto:support@dolphin.com">support@dolphin.com</a> chúng ta và nếu bạn thích những gì bạn thấy hãy dành một phút để đánh giá chúng tôi!

Website: www.dolphin-browser.com

Tham gia Dolphin Facebook Fan page: <a href="https://www.google.com/url?q=http://www.facebook.com/DolphinFans&sa=D&usg=AFQjCNE4Fzogban6uL_jJ0XrYVakeRJMWQ" target="_blank">http://www.facebook.com/DolphinFans</a>

Thực hiện theo Dolphin trên Twitter: <a href="https://www.google.com/url?q=https://twitter.com/%23!/DolphinBrowser&sa=D&usg=AFQjCNFgG2dMF-aP1ZyQNx_ItzuwiItxXA" target="_blank">https://twitter.com/#!/DolphinBrowser</a>
</b></b></b></b></b></b></b></b></b>
</b></b>
</b>
</b>
</b></b></b></b>

</b>
</b></div> <div class="show-more-end">

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho Dolphin Jetpack - Fast & Flash

4.21
14
5
8
4
2
3
3
2
1
1
0

Đánh giá Dolphin Jetpack - Fast & Flash

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên Dolphin Jetpack - Fast & Flash, hãy là người đầu tiên!
Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng này đã thông qua các bài kiểm tra an ninh cho virus, phần mềm độc hại và các cuộc tấn công độc hại khác và không chứa bất kỳ mối đe dọa nào.

Ảnh đại diện cửa hàng greenraccoon23
Cửa hàng greenraccoon23 1.08k 134.28k

Tải về các ứng dụng tương tự trên Dolphin Jetpack - Fast & Flash

Thông tin APK về Dolphin Jetpack - Fast & Flash

Phiên bản APK 7.3.1
Khả năng tương thích Android 2.3.3+ (Gingerbread)
Lập trình viên Dolphin Browser
Chính sách riêng tư http://dolphin-browser.com/privacy/


Tải về Dolphin Jetpack - Fast & Flash APK
Tải về